Το GRE (Graduate Record Examination) είναι ένα Πιστοποιητικό Δεξιοτήτων Αμερικανικής προελεύσεως.

Προορίζεται αποκλειστικά για Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Σπουδές στην Αμερική και είναι ένα από τα υποχρεωτικά κριτήρια εισαγωγής σε όλους τους Ακαδημαϊκούς Κλάδους των ΗΠΑ, εκτός από τη Νομική και την Ιατρική.

Η Δομή του GRE χωρίζεται σε 2 ενότητες:

  • Αγγλικά
  • Μαθηματικά

Η βαθμολόγηση του GRE γίνεται στην κλίμακα 130 – 170 για κάθε μια από τις παραπάνω ενότητες χωριστά. Το κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο επιθυμείτε να ενταχθείτε, αναλόγως των  απαιτήσεων του, ορίζει ποια βαθμολογία επιδέχεται ως βάση σε κάθε ενότητα του Test. Για τους παραπάνω λόγους, η προετοιμασία και ο στόχος που τίθεται για τις εξετάσεις του GRE είναι σε άμεση συνάρτηση με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τη Σχολή που θα επιλέξετε.

Η εξέταση όλων των ενοτήτων (2 ενότητες Αγγλικών και 2 Μαθηματικών) γίνεται μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και είναι προσαρμοζόμενη (Adaptive) από ενότητα σε ενότητα αναλόγως της προόδου του εξεταζόμενου σε αυτές. Οι εξετάσεις στην Ελλάδα πραγματοποιούνται τουλάχιστον 1 φορά κάθε μήνα και μπορεί ο κάθε υποψήφιος να συμμετάσχει μέχρι 5 φορές το χρόνο και με μοναδικό περιορισμό, η μια εξέταση να απέχει της προηγούμενης 30 ημερολογιακές μέρες.

Στη ΒΑΒΕΛ διδάσκεστε όλες τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφίες του GRE, ενώ παράλληλα εξοικειώνεστε πλήρως με τον τρόπο εξέτασης του Test μέσω προπαρασκευαστικών tests (Practice Tests) σε υπολογιστή. Τα Practice Tests πραγματοποιούνται πλέον των ωρών διδασκαλίας, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος από την πλευρά σας.

Η διδασκαλία της μεθοδολογίας και η προετοιμασία σας γίνεται από εξειδικευμένο καθηγητή και ακολουθεί τις απαιτήσεις του New GRE Revised Test του 2011. Εσείς από την πλευρά σας έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, είτε την ένταξή σας σε τμήμα, είτε την ατομική σας προετοιμασία.

Παρόλα αυτά οφείλουμε να σημειώσουμε, ότι ο ιδιαίτερος τρόπος βαθμολόγησης του GRE και οι διαφορετικές απαιτήσεις ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα συνηγορούν στο να γίνεται η προετοιμασία των υποψηφίων σε ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό μόνο εφόσον ο βαθμολογικός στόχος είναι κοινός.

babel gre
Close Menu