Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας για τα οποία σας προετοιμάζουμε στη ΒΑΒΕΛ είναι τα παρακάτω:

Το ΚΠΓ και το ΙΜΧΑ αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ, αλλά όχι από την Τουρκική Δημοκρατία. Το Πιστοποιητικό του TÖMER προς το παρόν δεν αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.
Τουρκικά